Disclaimer

Website gebruik en content

Gebruik van www.mrboat.nl is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

De gegevens op www.mrboat.nl zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van onze website en maken gebruik van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Wij staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van de website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Wij, respectievelijk de rechthebbende, behouden alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot teksten, logo's, handelsmerken en grafisch materiaal. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie door te geven, te vermenigvuldigen of te verspreiden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.

Indien u via deze website een pagina raadpleegt van derden (zgn. link), wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze websites.

Gebruik en toepassingen van de producten

De informatie en aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het gebruik van Mr.Boat-producten worden gegeven op basis van Mr.Boat's huidige kennis en ervaring van de producten wanneer ze op de juiste manier worden opgeslagen, gehanteerd en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Mr.Boat.

In de praktijk zijn de verschillen in gebruik van materialen en omstandigheden zodanig dat er geen garantie is met betrekking tot verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid die ontstaat uit welke rechtsbetrekking dan ook, kan worden afgeleid uit deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbeveling, of van enig ander advies dat wordt aangeboden.

De gebruiker van het product moet de geschiktheid van het product voor de beoogde toepassing testen voor gebruik. Mr.Boat behoudt zich het recht om de eigenschappen van zijn producten te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen in acht te worden genomen.

Alle bestellingen worden geaccepteerd onder voorbehoud van onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Gebruikers moeten altijd gebruik maken van de meest recente uitgave van het productinformatieblad en/of veiligheidsinformatieblad voor het betreffende product, waarvan exemplaren op verzoek worden verstrekt.